อำนาจหน้าที่

Tabs

บทบาทอํานาจหน้าที่ของโรงเรียนบานแมขาวตมทาสุด

  1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
  2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใชจายงบประมาณ
  3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2563) 
  4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดลอม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และสงเสริมกระบวนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาตนเองของผูเรียน 
  5. ออกระเบียบขอบังคับตางๆรวมทั้งระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา 
  6. กํากับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดําเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและ จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของโรงเรียน ทั้งที่เปนราชพัสดุและทรัพยสินอื่นๆตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
  8. จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหความรวมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหนวยงาน ภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  9. สงเสริมความเขมแข็งในชุมชน และสรางความสัมพันธกับสถาบันอื่นๆในชุมชนและทองถิ่น
  10. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามที่ไดรับมอบหมาย และตามที่กฎหมาย

โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

176
ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

053782111

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon