สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 26 27 53 3
ป.2 52 34 86 3
ป.3 31 29 60 3
ป.4 30 51 81 2
ป.5 43 36 79 2
ป.6 55 48 103 3
ม.1 27 17 44 2
ม.2 13 17 30 1
ม.3 29 15 44 2
อ.2 11 6 17 1
อ.3 4 3 7 1
รวม 321 283 604 23

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 10 9 19
ป.1/2 7 10 17
ป.1/3 10 8 18
ป.2/1 19 9 28
ป.2/2 18 11 29
ป.2/3 15 14 29
ป.3/1 16 16 32
ป.3/2 14 13 27
ป.3/3 1 0 1
ป.4/1 16 25 41
ป.4/2 14 26 40
ป.5/1 22 18 40
ป.5/2 21 18 39
ป.6/1 19 16 35
ป.6/2 16 16 32
ป.6/3 20 16 36
ม.1/1 14 8 22
ม.1/2 13 9 22 นางรุ่งนภา กันทะวัง
ม.2/1 13 17 30
ม.3/1 27 15 42
ม.3/2 2 0 2
อ.2/1 11 6 17
อ.3/1 3 3 6
รวม 321 283 604  
โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

176
ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

053782111

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th